Vallástétel a Parakletos Alapítvány 25. évében

Visszatekintés

  • A magyarországi református karizmatikus ébredés és szolgálat az 1970-es években többek között Szabó Imre és párja Szabó Éva szolgálata nyomán kezdett kibontakozni Sárbogárd központtal, majd 1991-ben Damásdi Dénes lelkipásztor és felesége Judit asszony áldozatos munkája által Parakletos Alapítvány névvel, jogi keretet is nyert.

Bizonyságtétel 

  • Bizonyságot teszünk a Lélekkel való betöltekezés kegyelméről, miként azt Krisztus első tanítványai az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv szerint megtapasztalták (ApCsel 2,4; 10,46; 19,6). Ebben a megtapasztalásban növekedett istenfélelmünk, Jézus Krisztus iránti szeretetünk és Isten Igéjének átfogóbb megbecsülése (Mt 3,11; Róm 8,14 – 16; Ef 5,22 – 26).
  • Hisszük, hogy a Szentlélek ereje és ajándékai az Egyházban ma is megnyilvánulnak, hogy az igehallgató emberek megtérésre és odaszántabb missziós elkötelezettségre jussanak. Hittel és várakozással teljesen imádkozunk a prófétai szóért, a testi-lelki gyógyulásért és az igehirdető szolgálat megújulásáért, hogy a Krisztus teste Istent dicsőíthesse és betölthesse küldetését (ApCsel 1, 4 – 8). 

Célunk a helyi gyülekezet megújulása

  • A megújulás alapvető útját a helyi református gyülekezetek lelki felébredésében látjuk, amely az ott szolgáló lelkipásztorok és presbiterek együttes és mélyreható lelki megelevenedésével kezdődhet el. Szorgalmazzuk az istentiszteletek élettel való megtöltését, amelyben Isten Lelkének sokféle ajándéka szeretetben és az Ige mértéke szerint megnyilvánulhat. Zenei kifejezésvilágunkban és istendicsőítésünkben a sokféleséget értékesnek tartjuk. A Kol 3,16 szellemében a zsoltárokat, a régi hitvalló énekeket, a dicséreteket, az ébredési énekeket és a modern lelki énekeket egyaránt kincsnek tekintjük (1Kor 12-14; Róm 12,3-8; 1Pét 4,10-11).
  • Hisszük, hogy Isten Lelke a személyes lelkigondozásban is segítségül hívható, mert karizmái építésre adattak. A Lélek meggyőzi a segítséget kereső személyt a bűnről és az igazságról, továbbá kijelenti Jézus Krisztus dicsőségét, hogy az áldást kereső személy szentségben és missziói buzgalomban egyaránt növekedhessen (1Kor 14).
  • Valljuk a lelkészek és nem-lelkészek közös munkálkodásának fontosságát Isten Országának szolgálatában. Ezért csendesnapjainkon és konferenciáinkon örömmel fogadjuk a hitben érett nem-lelkész testvérek szolgálatait is, tudva, hogy a Krisztus testében Isten sokféle ajándékot helyezett el Egyházának építésére és az evangélium hirdetésére (1Pét 2,9)

Otthonunk és nyitottságunk

  • Lelki otthonunk a Magyarországi Református Egyház. Elhívásunkat itt nyertük és fontosnak tartjuk, hogy ajándékainkkal egyházközségeinkben és az egész testben, annak javára hűséggel szolgáljunk (Heidelbergi Káté 55. Kérdés). Eközben szorgalmazzuk az együttmunkálkodást mindazokkal, akik a megújulásért folytatott munkánkban és imádságainkban kinyújtott kezünket és nyitott szívünket el tudják fogadni.

Bűnbánat és reménység

  • Tudjuk, hogy a Parakletos Alapítvány munkája is rész szerint való. Szomorúan és bűnbánattal vesszük tudomásul, hogy a karizmatikus ébredés erőteljes felfakadásakor a Szentlélek tiszta áradását néha ó-emberi megosztó indulatok, az engedetlen restség és a megfélemlítettség is terhelték. Valljuk azonban Isten Lelkének folyamatos tisztító és az újrakezdésre ihlető hatalmát is, amely által a Krisztus-test egykor teljességre jut és a Názáreti Jézus Krisztus, Isten Fia hatalmasan megdicsőül! (Ef 4,1 – 3; 1Kor 13)

Hatvan, 2016. február 6.
Dr. Tatai István
református lelkipásztor, a Parakletos Alapítvány elnöke