ALAPÍTÓ

Damásdi Dénesné

KURATÓRIUM

Dr. Tatai István elnök

1957-ben születtem Sárbogárdon. 1970-ben kaptam új életet a sárbogárdi református gyülekezetben konfirmációm alkalmával. Hamarosan elnyertem Isten hívását, hogy lelkipásztor legyek. A Szentlélekkel való mélyebb találkozásom Kaskantyú-pusztához kapcsolódik, ahol 1973-ban éltem át először Isten Lelkének különleges ajándékait. 1980-ban vehettem át lelkészképesítő oklevelemet a Budapesti Református Theologiai Akadémián, majd még az ősz folyamán feleségül vettem Lovas Nórát, hűséges és szeretett segítőtársamat.

1980-81 között segédlelkész voltam a Budapest-Kelenföldi gyülekezetben, majd 1981-82-ben a Német Szövetségi Köztársaságban folytattam ösztöndíjas tanulmányokat. Ennek keretében önismereti tanfolyamon vettem részt és közben epilepsziás betegek között dolgoztam a helyi egyházi kórházban, a bielefeldi Bethelben.  Hazatérve Budafokon, illetve a Budapest-Budahegyvidéki gyülekezetben szolgáltam beosztott lelkipásztorként.

1983-ban orvostanhallgató feleségemmel összefogva, Budapesten elindítottuk az EPIKLUB-ot, amelynek célja a hazai epilepsziás betegek közötti lelki segítségnyújtás volt.

1984 májusa óta a Hatvani Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora vagyok.

1990 óta több alkalommal részt vettem a Jeruzsálemben kétévente megtartott nemzetközi tanító- és imakonferenciákon (ANCJ).

Kuratóriumi elnöke lehetek a Református Egyházon belül működő Parakletos Alapítványnak.

2008-ban doktoráltam a Károlyi Gáspár Református Egyetemen. Doktori munkám címe Az Egyház és Izrael. Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában. Időközben művem magyarul (2010), angolul (2014) és németül (2017) is megjelent.

Ezen túl három kis könyvem jelent meg a Parakletos Könyvesház gondozásában: Bibliai kardiológia (2008), Isten ékszere lehetsz (2010), Örökhajtós telefon (2017).

2009-ben elnyertem az Év igehirdetése díjat.

2009-ben külmissziós szolgálatban vettem részt Indiában, majd 2010-ben Kenyában.

2009-ben elindítója voltam az Izrael Fórumnak, amely szabad szerveződésként naprakészen kíván reagálni teológiailag az Izraellel kapcsolatos kérdésekre.

A lelkipásztori szolgálat mellett folyamatosan több tanulmányt és cikket publikáltam a Theologiai Szemlében, az Evangélikus Életben és a Református Egyház című szaklapban.  Emellett a Vigasztaló és a Lámpás című újságban is számos beszámolóm és tanulmányom jelent meg.

Alkalmilag 1-1 előadást tartok a Gödöllői Szent István Egyetem Életkérdések című sorozatában.

A KGE HTK-án évente homiletikai előadást tartok végzős hallgatóknak, illetve gyülekezeti szolgálataim mellett 2012 óta a Pünkösdi Teológiai Főiskolán docensként előadásokat tartok a dogmatika és a keresztyén etika tárgyköréből.

Az Északpesti Református Egyházmegye megtisztelő választásaként az egyházmegye tanulmányi előadója, illetve 2017 óta egyházmegyei lelkészi tanácsos lehetek. Ilyen minőségemben tettem javaslatot 2018-ban arra, hogy az Északpesti Református Egyházmegyében minden év augusztusának első vasárnapján a gyülekezetek tartsanak Izrael vasárnapot.

Gyülekezeti szolgálatomban nagy segítségemre van feleségem Nóra, aki a Szent László Kórházban hematológus szakorvos. Négy gyermeket neveltünk fel: Dániel orgonista és gazdasági szakember lett, Gábor első diplomája után Szegeden orvosnak készül, Eszter a versegyházi református általános iskolában tanár, Sámuel pedig informatikusként dolgozik Budapesten.Családunk hitvallása ez: „Én és az én házam népe, az Úrnak szolgálunk” (Józs 24). Mindenben Istené legyen a dicsőség! Kiváltságunk, hogy hirdethetjük Jézus csodálatos személyét, aki életét tette le értünk a kereszten, hogy tiszta szívet és örök életet kaphassunk.  Hiszünk a Szentlélek vezető, bátorító, a lelkigondozást és igehirdetést segítő munkájában, aki ma is kész gyümölcseit bennünk teremni és ajándékait közölni szolgálatunkban.

Tóth Zoltán titkár

Nemes Gyula tag

Dr. Vassné Baki Ilona tag

Magyarné Balogh Erzsébet tag

Magyarné Balogh Erzsébet református lelkipásztor, vallástanár

1960. október 22 –én, Izsákon (Bács-Kiskun Megye) születtem, az állandó lakcímem ma is ott van.

Férjem, Magyar László okleveles kertészmérnök, üzemgazdász, a DAMAX Kft ügyvezetője. Négy gyermekünk van; Csilla jogtanácsos, Bálint kertészmérnök, Csanád református lelkipásztor, Donát közgazdász. Gyülekezeti szolgálatunk 21 éve alatt a család és a gyülkezet élete szorosan összofonódott. Gyermekeink kicsiny koruktól kezdve nem csak résztvevői, de szervezői, vezetői voltak a gyermek és ifjúsági táboroknak, családos heteknek, gyermekistentiszteleteknek. Férjem, az 1990 –es évek elejétől a Lions mozgalom aktív tagja, majd magyarországi vezetője volt, így különösen a vakok közötti szolgálatban számos egyházon kívüli, országos és nemzetközi kapcsolatot építhettünk. Hihetetlenül szép, lelkiekben gazdag és tevékeny életünk volt és van, amiért nagyon hálás vagyok a Mindehatónak!

Szolgálati út

Beosztás: a Református Missziói Központ megbízott lelkész – igazgatója                                                        2006. január 1– jelenleg is

A 2006 –ban meglapított új egyházi intézmény, a Református Missziói Központ, az egymástól külön álló, időnként rivalizáló, pénzügyileg is rendezetlen társadalmi missziókból jött létre, amelynek meghívással lettem megbízott vezetője. A különböző területeken szolgáló, más – más időben megalakult missziókban azonosság talán csak az volt, hogy nem kötődtek gyülekezethez, különbözőségük miatt egymáshoz sem kötődtek. A Magyarországi Református Egyház társadalmi misszióiról kezdetben azt gondoltam, hogy kinyújtott kezek, kapaszkodók, és minden gyülekezeti lelkipásztor találkozik velük a szolgálat során, ha egy szenvedélybeteg testvéren, vagy a fogvatartásból hazaérkezőn, vagy egy testi és lelki hiánnyal élőn kell segíteni. Ma már tudom, hogy a misszókat alig ismerik a lelkészek és a gyülekezetek. Azt is látom, hogy a missziók csak akkor tudják betölteni a küldetésüket, ha a missziók vezetői önmagukat a Mindenható kezébe helyezik, és ott is tartják annak érdekében, hogy mindig Jézus küldetésében járhassanak. Erre törekszem személyes életemben, és ebben szeretném segíteni a munkatársakat. “Ubi Christus ibi ecclesia” (Ahol Krisztus van, ott van egyház.) Azt gondolom, hogy a misszió az egyház hitpróbája; mert valóságos egyház ott van, ahol megvalljuk Krisztust, mint megfeszítettet (1Kor 2,2).

Egyházi intézményben szolgálva is a legfontosabbnak Krisztus megvallását tartom, miközben a szolgálatom jelentős részét adminisztrációs és gazdasági, vezetői kérdések, feladatok jelentik. Nehéz volt a 21 évi gyülekezeti szolgálat után ezt az egészen más képességeket követelő feladatot ellátnom. Ma is Istenhez fordulok a kérdéseimmel, mert csak Ő tehet képessé arra, hogy helyt álljak, nélküle semmit sem tudok cselekedni.

Beosztás: a Kecskeméti Református Egyházközségben missziói lelkipásztor                         2002. szeptember 15– 2006. december 31.

 • Misszióért felelős gyülekezeti lelkipásztorként az Egyházközség missziói munkatervének előkészítése, elkészítése, a programok szervezése és bonyolítása, az ifjúsági-, hitoktató -, és kórházlelkészekkel való együttműködés is a feladataim közé tartozott.
 • Városrészi bibliaköröket szerveztem és az egyik városrészben istentiszteleti hely létesült, ahol azóta is rendszeresen Istentisztelet van.
 • Idősek és rászorulók részére ebéd kiszállítását és rendszeres látogatást, házi gondozást szerveztem meg a diakónus munkatársakkal, önkéntes gyülekezeti tagokkal.
 • Két alkalommal a kecskeméti Malom mozi bérelt termeiben “református program”ot szerveztem; a Jézus film (Mel Gibson) és a Luther film vetítése kapcsán több száz embert megmozdítva.

Beosztás: Orgovány – Jakabszállás Református Társegyházközség lelkipásztora            1988. november 01 – szeptember 14.

 • Hálával tartozom Istennek a gyülekezetért, amelyben lelkipásztorrá formált. Számos új és megújító szolgálat indulhatott el, mint pl. a rendszeres házi bibliórák a tanyavilágban és a külterületeken, vagy a “RefiKupa”, az egész iskolát megmozgató sportprogram. Ifjúsági zenekarunk számos rendezvényen szolgált, gyülekezeti énekkart szerveztünk, akikkel egyházmegyei énekkari találkozókon vettünk részt.
 • Jakabszálláson, a római katholikus többségű településen 1 -2 fővel kezdtük havonta egyszer az Istentiszteletet. 15 év után 72 egyháztag, három hittancsoport és egy felújított imaház állt, hitoktató részére kialakított lakrésszel. 

Beosztás: Bács-Kiskunsági Ref. Egyházmegye Esperes Hivatala, beosztott lelkész           1986. október 15 – 1988. október 30.

 • 1985. június 15 – 1986. október 15. Segédlelkészi évem alatt az Izsáki Református Egyházközségben hitoktatást, ifjúsági és gyermekmunkát végeztem.
 • 1987 – ben 6 hónapon keresztül a Hajósi Református Egyházközségben helyettes lekészként szolgáltam.
 • 1987 szeptemberétől helyettes beosztott lelkészként szolgáltam az Orgovány – Jakabszállási Református Társegyházközségben.

Végzettségek:

 • Budapesti Református Theologiai Akadémia – absolutorium 1985. június 14.
  Második lelkészképesítő vizsga – 1986. szeptember 24.
 • Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar – középiskolai református vallástanár – 2001. szeptember 15.

Képesítések:

 • Missziologiai, lelkigondozói, családgondozói, mediációs továbbképző kurzusok, vezetés elméleti képzések.

Egyházmegyei és Egyházkerületi megbízatások:

 • A Bács – Kiskunsági Református Egyházmegye tanácsosa 1996 – 2005.
 • A Bács – Kiskunsági Református Egyházmegye missziói előadója 1998 – 2005.
 • A presbiterképzésben rendszeres szervezői és előadói feladatokat láttam el 1998 – 2005.
 • A Dunamelléki Református Egyházkerület missziói bizottságának tagja 2002 – 2005

Egyéb megbízatások

 • Önkormányzati képviselő Orgovány községben 1994 – 2002.
 • Parakletos Alapítvány kuratóriumi tagja
 • Vigasztaló testvéri körlevél szerkesztője